Endret: 11 jun 2019     Opprettet: 10 jun 2019

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Haugerud Borettslag torsdag 20. juni 2019 kl. 19:00 i samlingssalen, Trosterud skole (Tvetenveien 181, 0673 Oslo).

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1.       KONSTITUERING

 • Valg av møteleder
 • Godkjenning av de stemmeberettigede
 • Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne
 • Godkjenning av møteinnkallingen

 

2.       OMLEGGING AV FYRINGSANLEGGET

Overgang til fjernvarme fra Fortum Oslo Varme AS.

Haugerud Varmesentral AS har vært ansvarlig for produksjon og distribusjon av varme frem til hver blokk i Haugerud og Solfjellet borettslag siden boligene ble etablert. Man har i denne perioden hatt rimeligere oppvarmingssystem enn elektrisk oppvarming ved blant med god drift og oppfølging fra egen varmemester og å benytte biobrensel siden 2001.

I 2016 overtok Haugerud Varmesentral selv biokjelen vederlagsfritt da Statkraft Varme AS sa opp avtalen. Drift av biokjelen er komplisert og driften av varmesentralen har siden 2016 blitt satt ut til eksternt firma med blandet erfaring. Dette selskapet sa opp driftsavtalen 1 februar 2019 med 1 års oppsigelse.

Våren 2019 har Norsk Energi på vegne av Haugerud Varmesentral undersøkt muligheter for fremtidig energiforsyning til borettslagene. Haugerud Varmesentral ønsker ikke selv og stå for drift av varmeproduksjonen selv da dette er for teknisk krevende for beboere i borettslagene å ta ansvar for.

I motsetning til i 2016 kan fjernvarmeselskapet i Oslo Fortum Oslo Varme AS nå tilby fjernvarme til Haugerud og Solfjellet borettslag. De tilbyr en standard fjernvarmetariff som gis til alle borettslag/sameier i Oslo med en varighet på minimum 10 år.  I hovedsak følger denne prisen til elektrisitet. Ved å sammenligne egne driftskostnader mot fjernvarmetariffen de siste 3 år medfører endringen en merkostnad på ca.1100 kr/leilighet/ pr år.

I tillegg kommer et anleggsbidrag på 9,75 millioner kroner for å få fjernvarmen frem til hver blokk fra Fortum Oslo Varme. Over samme 10 års periode har Norsk Energi beregnet at besparelsen i egen drift (ved at fjernvarmeselskapet er ansvarlig frem til hver blokk), er 16,6 millioner kroner.

Ved å inngå en fjernvarmekontrakt med Fortum Oslo Varme AS vil man i tillegg slippe fremtidige egne investeringer i å bytte rørnett frem til hver blokk (som er i dårlig forfatning), nye olje/biooljekjeler som er fra 1970 tallet og på sikt også en ny biokjel som nå er snart 20 år. Dette er betydelige reinvesteringer som må forventes å gjøres ved fortsatt egen drift og til en kostnad på ca. 40 -50 millioner kroner.

Fjernvarmen kan, ved kontraktsinngåelse sommeren 2019, realiseres i løpet av 2020. Det vil da måtte pågå graving frem til hver blokk i sommerhalvåret 2020. Fortum Oslo Varme AS kan gjennom egen driftsavtale påta seg drift av olje og elkjeler fra 1.2.2020 til fjernvarmeleveransen er klar.

Styret i Haugerud Varmesentral AS ber derfor om fullmakt fra Borettslagene Solfjellet og Haugerud Borettslag til å inngå kontrakt med Fortum Oslo Varme AS på vegne av borettslagene. Hvert borettslag vil få sin separate kontrakt med fjernvarmeselskapet.

 

Besparelser som forventes ved innføring av fjernvarme:

 • Mindre varmetap 10 -15 %.
 • Ikke behov noe årsverk til drift av sekundærnett
 • Ikke behov for reinvesteringer i sekundærnett og kundesentraler.
 • Ikke behov for betydelige reinvesteringer som må forventes å gjøres ved fortsatt egen drift til en kostnad på ca. 40 - 50 millioner kroner.
 • Frigjør varmesentral til annet formål.
 • Individuell måling i alle blokker.
 • Ikke behov for noe årsverk til drift av varmesentralen, og ikke behov for noe årsverk ved bruk av ansatte til drift av undersentraler.

 

STYRETS INNSTILLING

Styret anbefaler generalforsamlingen å godkjenne overgang til fremtidig varmeleveranse gjennom fjernvarme fra Fortum Oslo Varme AS. Det er i realiteten svært få andre alternativer til varmeleveranse, og fortsatt egen drift av Haugerud Varmesentral AS vil innebære betydelige fremtidige kostnader for borettslagene.

Beslutningsgrunnlaget i saken er utarbeidet av Norsk Energi som er et konsulentselskap som utfører flere hundre små og store oppdrag i året for private og offentlige oppdrags-givere, og en forening for energibrukere og energiprodusenter.

De er et spisskompetansesenter innen termiske energisystem, og har blant annet vært med på å prosjektere de fleste energisentralene i de største fjernvarmeanleggene i Norge. De har god kunnskap om både store varmepumpeanlegg, kjelanlegg for returtre, forbrenning av biolje, biogass, gass og lettolje.

Se innkalling med vedlegg om vurdering av fjernvarmetilbud.