Styret

Styret i Haugerud Borettslag er valgt av generalforsamlingen. Styret har faste møter annenhver uke på driftskontoret med unntak av sommerperioden fra ca. 25. juni og til ca. 15. august. Da er det ferieavvikling. Kontakt med styret skjer via daglig leder.

Styret i Haugerud Borettslag består av 5 medlemmer samt varamedlemmer. Varamedlemmer har møte og talerett på alle styremøter. Etter generalforsamling som ble avlsuttet 03.06.2022 består dagens styre av følgende personer: 

Leder: Jon-Erik Berger

Nestleder: Femi Baftii

Styremedlemmer: May Liss Urang, Agatha Al-Saadi og Mohammed Usman Ali

Varamedlemmer: Linda Aasen og Heidi Hanssen

Valgkomiteen

Valgkomitearbeidet er faktisk det viktigste arbeidet som gjøres i borettslaget. Valgkomiteen skal sette sammen det best egnede styret og dermed være med å anbefale hvem vi bør ha som styremedlemmer. Et styre som jobber godt sammen skaper verdi i form av et godt driftet borettslag, gode aktiviteter og tilbud som beboerne kan benytte seg av.

Valgkomiteen består av følgende representanter: Ali Battakh, Mehmet Kacar og Tom Trondsen.

Retningslinjer for styrearbeid


I styremøte 24.05.2018 ble vedtatt følgende retningslinjer for styrearbeid i borettslaget.

 

1. Formålet med retningslinjene.
Formålet med retnings­linjene er å klargjøre de ønsker og krav som stilles til borettslagets tillits­valgte. Disse ønsker og krav skal være en veileder og støtte i de tillits­valgtes utøvelse av sine verv. Beboerne honorerer denne innsats og resultater gjennom general­forsamlingens fastsettelse av styrehonorar.

2. Forvalteransvar for fellesmidler.
De tillitsvalgte i borettslag forvalter på vegne av beboerne store økonomiske verdier i form av bygninger, tomter, penger og andre eiendeler. Et godt resultat av de tillitsvalgtes arbeid har stor velferdsmessig og økonomisk betydning for beboerne. Gjennom general­forsamlingen blir de vist den tillit der er å forvalte felles eiendom og midler.

3. Tillitsvalgtes lojalitet til borettslaget.
De tillitsvalgte skal ivareta borettslagets interesser og kan i anledning rettshandel for laget ikke ta imot godt­gjørelse fra andre enn laget, jfr også lov om borettslag § 48. Tillits­valgte kan ikke betinge seg selv eller gi andre særfordeler eller særbehandling (bestikkelser, smøring).

4. Tillitsvalgtes habilitet.
Tillitsvalgte kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av saker der vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse jfr lov om borettslag § 49. Det samme gjelder når det foreligger slike forhold for den tillitsvalgtes nære slektninger. Det er den tillitsvalgte selv som har ansvaret for sin egen habilitet og plikter å si fra dersom det kan foreligge grunn til å reise spørsmål ved denne.

5. Bruk av anbud/tilbud – effektiv ressursbruk.
For å sikre konkurranse og effektiv ressursbruk bør man i stor utstrekning benytte anbud/tilbud ved utførelse av arbeid eller oppdrag for laget. For enkeltstående eller løpende oppdrag eller arbeider som utgjør større beløp bør dette alltid skje. Styret fastsetter ut fra lagets størrelse og aktivitet en beløpsgrense for hva som regnes som større beløp og den fastsatte beløpsgrense opplyses i årsberetningen.

Dersom styret i enkeltsaker finner å måtte fravike regelen, om bruk av anbud skal dette opplyses i lagets årsberetning.

6. Taushetsplikt og innsynsrett.
De tillitsvalgte er i lov om borettslag § 86 underlagt taushetsplikt om noens personlige og forretningsmessige forhold. Taushetsplikten er ment å skulle beskytte slike interesser og er ikke noe tillitsvalgte kan påberope seg for å beskytte egne interesser eller hindre andelseiernes alminnelige innsynsrett i styrets forhold og arbeid. Regelmessig og god informasjon fra styret til beboerne er viktig.

7. Tillitsvalgtes belønning for innsats og resultater.
Tillitsvalgte honoreres for sin innsats og resultater gjennom general­forsamlingens fastsettelse av styrehonorar. Det ligger innenfor styrets alminnelige beslutnings­myndighet å ansette funksjonærer på hel- eller deltid. Denne adgang bør ikke benyttes til å ansette eller honorere tillits­valgte på hel-, deltid eller for enkeltoppdrag. Hvis styret kommer til at et arbeid krever en særlig fagkyndighet eller ikke kan utføres av andre enn tillitsvalgte, kan dette likevel skje. I de tilfelle det er nødvendig for tillitsvalgte å ta fri fra lønnet arbeid for å delta i møter, kurs eller utføre arbeid for borettslaget, kan dokumentert tapt arbeidsfortjeneste erstattes. Eventuelle utbetalinger av lønn og honorar til tillitsvalgte utover det general­forsamlingen har vedtatt, skal oppgis i årsberetningen og med angivelse av hvilke tillitsvalgte og hvilke beløp dette gjelder. For å unngå uheldig kobling av ulike roller bør tillits­valgte som ansettes på hel- eller deltid eller honoreres for enkelt­oppgaver i borettslaget med et beløp som på årsbasis utgjør mer enn kr 10.000, vurdere å tre tilbake fra sitt verv som tillitsvalgt før utløpet av valg­perioden. Dette gjelder ikke dersom vedkommende er ansatt i stilling eller oppdrag som er vedtatt opprettet av general­forsamlingen.

Ved møter og arrangementer som varer utover 4 timer bør faktiske kostnader til bevertning ikke overstige et nivå som tilsvarer statens satser for diett­godtgjørelse. Kostnader forbundet med styrets møtevirksomhet skal fremgå av særskilt konto i lagets regnskap.

8. Attestasjon og anvisning av utbetalinger.
Bruk av kontant­utbetalinger.
Alle utbetalinger skal anvises og attesteres. Attestasjon er en bekreftelse av at varen/tjenesten er levert. Anvisning er en godkjennelse av at kostnaden gjelder laget og kan utbetales. Lagets leder/nestleder og ytterligere ett styremedlem har anvisningsrett. Attestasjon og anvisning skal foretas ved at det signeres med fullt navn, ikke med initialer.

Ingen kan alene anvise for utbetalinger til seg selv. Alle utbetalinger til tillitsvalgte skal inntas i styreprotokollen uansett beløp.

Styret kan vedta å opprette en kontantkasse i laget på eksempelvis kr 5.000. Denne skal brukes i minst mulig utstrekning og bare i tilfelle hvor tidsfaktoren gjør det uhensiktsmessig å la utbetalingen skje over bank eller post. Eventuell kontantkasse skal gjøres opp minst en gang i året og senest pr 30/11.

9. Personlig adferd.
De tillitsvalgte opptrer på vegne av borettslaget. Den personlige adferd i utøvelsen av vervet og i sammenhenger som av andre naturlig kan knyttes opp til utøvelsen av vervet, må derfor ta hensyn til dette. Tillitsvalgte må derfor opptre hensynsfullt, aktsomt og varsomt i sin kontakt med ansatte, beboere, leverandører og offentlige myndigheter.

10. Forholdet til offentligheten.
Når tillitsvalgte på vegne av borettslaget opptrer i offentlige sammenhenger, i forhold til massemedia m.v. er det av stor betydning at borettslaget og bomiljøet omtales på en måte som ikke er egnet til å skade laget, strøket eller bomiljøet.