Baderom

Husk at som beboer i borettslag har du plikt til å holde boligen ved like. Oppussing av badet må utføres av fagfolk med «våtromssertifikat».

På web-side til Fagrådet for våtrom: www.ffv.no kan man finne en liste over alle godkjente bedrifter.

Utskifting av sluk og endring av eksisterende våtrom dersom det medfører utvidelse og/eller legging av ny membran er søknadspliktige tiltak i henhold til Plan- og bygningsloven, med ansvarlig søker. Det er den enkelte andelseiers ansvar at det søkes Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune om tillatelse til tiltak. Leier du et godkjent firma til å utføre oppussingsjobben for deg, er det vanlig at dette firmaet søker om tillatelse for deg.

Andelseiers erstatningsplikt

Hvis den enkelte andelseier unnlater å foreta pliktig vedlikehold, eller utfører arbeider på baderommet i strid med lov eller forskrift og det oppstår en skade, kan andelseier bli erstatningsansvarlig overfor borettslaget/skadelidende nabo. For mer info om byggeregler se Direktoratet for byggkvalitet Byggteknisk forskrift (TEK 17) med veiledning § 13-15.
Se husordensreglene for mer informasjon.