Erklæring dyrehold

Erklæring

Jeg erklærer meg innforstått med og forplikter meg til å overholde følgende regler:

  1. Det forutsettes at jeg som eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hund skal føres i bånd og under forsvarlig tilsyn innenfor borettslagets område.
  2. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som mitt dyr måtte påføre person eller eiendom, f. eks. oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter, grøntanlegg m.v.
  3. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener i bed og lignende inne på borettslagets område.
  4. Jeg påtar meg å holde dyret borte fra lekeplasser og sandkasser.
  5. Jeg er innforstått med at det ikke er tillatt å sette ut mat til mitt dyr inne i oppgangen, under trapp eller utenfor trappeoppgangen.
  6. Jeg er innforstått med at det ikke er tillatt å lage hull i balkongdøren for å eksempelvis sette inn katteluke eller tilsvarende da balkongdøren anses som en del av borettslagets fasade.
  7. Jeg er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for beboere. Dersom det fremsettes skriftlig berettigede klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer med eksempelvis lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel skaper redsel eller angst, forplikter jeg meg til å fjerne dyret hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandlinger med partene hvorvidt en klage er berettiget.
  8. Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i dyreholdsbestemmelsene som borettslagets styre eller generalforsamling fatter og finner det nødvendig å foreta.
  9. Denne erklæring betraktes som en del av borettslagets ordensregler og min plikt som andelseier. Brudd på erklæringen blir å betrakte som mislighold av min andelseierplikt.

 

Tilbake til skjema for dyrehold