HMS – Internkontroll

Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Styret ivaretar internkontroll mht. brannvern, felles elektrisk anlegg, lekeplassutstyr og krav i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

Vernerunde gås en gang i året i alle blokker samt i arbeidslokaler som disponeres av borettslaget. I tillegg rapporteres det på HMS fra utleielokaler. Haugerud Garasjelag gjennomfører HMS kontroll i garasjene i forbindelse med avlesning av strømmålere og rapporterer dette til borettslaget.

Fokus på vernerunde er normalt frie rømningsveier i alle oppganger, gjennom kjellerganger m.m. Søppel og overfylte fellesrom som igjen kan skape brannfare i de enkelte blokkene. Elektrisk anlegg og annet relevant som er borettslagets ansvar i blokkene.

Det blir også gjennomført kontroll av lekeplasser/lekeapparater på området av eksternt firma.

Vaktmestrene har gått kurs, det er anskaffet HMS-håndbok og styret etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter.

Alle vernerunder blir dokumentert.